Vận chuyển và giao nhận

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

1. CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ THỜI GIAN CUNG CẤP

1.1. Tiện Ích Việt sẽ cung cấp Dịch vụ một cách chuyên nghiệp và đúng kỹ thuật.

1.2. Tiện Ích Việt sẽ thực hiện Dịch vụ tại địa điểm và theo thời gian đã thỏa thuận bằng văn bản, miễn là Khách hàng đảm bảo rằng Tiện Ích Việt có được tất cả chi tiết kỹ thuật và thủ tục liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận.

1.3. Tiện Ích Việt sẽ thực hiện Dịch vụ trong giờ làm việc bình thường theo chính sách của Tiện Ích Việt tại thời điểm thực hiện dịch vụ và cung cấp hàng hóa (cuối tuần và ngày nghỉ lễ không nằm trong phạm vi giờ làm việc bình thường). Các bên có thể thỏa thuận rằng Tiện Ích Việt sẽ thực hiện công việc ngoài iờ làm việc bình thường; Tiện Ích Việt sẽ xuất hóa đơn cho những giờ công thực hiện dịch vụ theo mức giá áp dụng của Tiện Ích Việt.

1.4. Nếu Dịch vụ không được thực hiện và cung cấp sau 15 ngày kể từ ngày đã được thỏa thuận, Khách hàng, bằng cách gửi thông báo bằng văn bản, có thể chấm dứt theo sự kiện đối với một phần của Thỏa thuận đó.

1.5. Khoản 4.3 sẽ được áp dụng nếu Khách hàng không nhận Dịch vụ hoặc một phần của Dịch vụ theo thỏa thuận.

1.6. Tiện Ích Việt sẽ nỗ lực hợp lý để tuân thủ tất cả quy tắc và quy định về sức khỏe và an toàn của Khách hàng, và mọi yêu cầu bảo mật hợp lý khác được áp dụng tại các cơ sở của Khách hàng, mà Khách hàng đã trao đổi với Tiện Ích Việt. Tiện Ích Việt sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận, trong trường hợp hành vi vi phạm đó bắt nguồn từ việc tuân thủ các quy định về an toàn và sức khỏe của Khách hàng, trừ khi Tiện Ích Việt đã nhận được một bản sao của các quy định đó trước khi ký kết Thỏa thuận.

1.7. Trừ khi có thỏa thuận khác, Tiện Ích Việt sẽ thực hiện Dịch vụ với số lượng một nhân sự. Trong thời gian trước khi Tiện Ích Việt thực hiện Dịch vụ, Khách hàng sẽ thông báo cho Tiện Ích Việt nếu quá trình thực hiện Dịch vụ cần nhiều hơn một nhân sự. Nếu Khách hàng không thông báo, Tiện Ích Việt có thể xuất hóa đơn cho tất cả chi phí thực tế cho Khách hàng, mà không cần hoàn thành Dịch vụ.

1.8. Tiện Ích Việt sẽ có quyền thuê nhà thầu phụ đối với bất kỳ nghĩa vụ nào của mình mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng. Tiện Ích Việt chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của các nhà cung cấp phụ của mình.   

GIAO SẢN PHẨM VÀ THỜI GIAN GIAO

2. GIAO SẢN PHẨM

2.1 Tiện Ích Việt sẽ giao Sản phẩm tại địa điểm và theo thời gian đã thỏa thuận bằng văn bản, với điều kiện là Khách hàng đảm bảo rằng Tiện Ích Việt có được tất cả thông tin về chi tiết kỹ thuật và thủ tục liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận.

3. THỜI GIAN GIAO

3.1. Nếu Sản phẩm và Dịch vụ không được giao sau 15 ngày kể từ ngày giao hàng đã được thỏa thuận, Khách hàng, bằng cách gửi thông báo bằng văn bản, có thể chấm dứt theo sự kiện đối với một phần của Thỏa thuận liên quan đến Sản phẩm và Dịch vụ bị giao chậm đó.

3.2. Nếu Khách hàng không nhận hàng (toàn bộ hoặc một phần) vào ngày đã thỏa thuận, Khách hàng sẽ thanh toán như việc giao hàng đã được thực hiện và Tiện Ích Việt có quyền hưởng bồi thường thiệt hại từ phía Khách hàng đối với bất kỳ tổn thất nào do không giao được hàng bao gồm cả chi phí vận chuyển, chi phí lưu kho phát sinh thêm và các chi phí khác theo quy định của pháp luật. Tiện Ích Việt có thể chấm dứt Thỏa thuận (hoặc một phần của Thỏa thuận) và yêu cầu Khách hàng bồi thường thiệt hại đối với bất kỳ tổn thất nào do không giao được hàng, bao gồm bất kỳ chi phí vận chuyển phát sinh thêm.