Tài khoản ngân hàng

Trường hợp quý khách không lấy hóa đơn

Trụ sở Hà Nội
Số tài khoản: 19035968315012
Chủ tài khoản: Nguyễn Mạnh Linh
Chi nhánh: Hà Nội

 

Trường hợp quý khách lấy hóa đơn

Trụ sở Hà Nội
Số tài khoản: 19035967544018
Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Tiện Ích Việt
Chi nhánh: Hà Nội