[Tool03] - Làm thế nào để thay đổi các mẫu mặt vé?

     Với những NSD mới thì hệ thống trang bị mặc định một mẫu mặt vé có mã là MV05, trong TH NSD muốn thay đổi và sử dụng thêm các mẫu mặt vé khác thì NSD cần đăng ký mua các tính năng bổ sung (Mẫu mặt vé).

     Nếu NSD đã mua các mẫu mặt vé (ngoài mặt vé mặc định MV05) rồi thì các bước để thay đổi mẫu mặt vé như sau:

     + Bước 1: Truy cập vào danh mục "Quản lý mẫu mặt vé"

     + Bước 2: Lựa chọn mẫu mặt vé cần thay đổi

     + Bước 3: Tạo mặt vé --> Khi đó hệ thống sẽ tạo mặt vé theo mẫu mặt vé mới mà NSD vừa lựa chọn