[Tool01] - Những định dạng đầu vào mà Tool01 hỗ trợ

STT

MÔ TẢ

VÍ DỤ

1

Chuỗi ký tự có dấu hoặc không dấu và tồn tại nhiều dấu cách (Khoảng trống)

Đặng      Văn     Lâm

Dang Van Lam

2

Chuỗi ký tự có tồn tại số thứ tự và ký tự đặc biệt trước và sau tên KH

1. NGÔ XUÂN HÀO

2- TRẦN MINH HÙNG

3) PHẠM VĂN PHI LONG

3

Chuỗi ký tự có tồn tại số thứ tự và ký tự đặc biệt trước tên KH nhưng viết trên cùng 1 dòng

1. PHẠM VĂN PHI LONG 2. LÝ MINH QUANG

1) PHẠM VĂN PHI LONG 2) LÝ MINH QUANG

1- PHẠM VĂN PHI LONG 2- LÝ MINH QUANG

4

Đầu vào có khoảng trắng giữa các dòng

1) PHẠM VĂN PHI LONG 1

 

2) LÝ MINH QUANG 2

5

Đối tượng là trẻ em, em bé

2 <= CHD < 12; INF < 2

Cú pháp

[Tên KH]*[Giới tính]*[Ngày sinh]

* Là ký tự bắt buộc

+ Giới tính có thể là: MS, MISS, NỮ, NU, MR, MSTR, MT, NAM

+ Ngày sinh: Định dạng dd/mm/yyyy

HÀ QUỐC TÍNH

VƯƠNG THÀNH PHÚC*MS*20/01/2014

NGUYEN VAN TRUNG

VƯƠNG THÀNH ĐẠT*MT*20/01/2017

6

Chuỗi dữ liệu đầu vào đúng định dạng và có:

Đặt đoàn: 1<= số lượng KH <= 200

Đặt lẻ: 1<= số lượng KH <= 50

[Tool 06] - Mở giao diện cấu hình báo giá dạnh ảnh