[Tool06] - Chức năng Báo giá được thực hiện trên những Website hãng và F1 nào?