[CHUNG] - Danh mục phím tắt

STT

HOTKEY

CHỨC NĂNG

HỆ THỐNG

1

ALT + S

[Tool 07] - Tìm kiếm

Addon

2

ALT + N

[Tool 06] - Báo giá nhanh

Addon

3

ALT + H

[Tool 06] - Báo giá tổng hợp

Addon

4

ALT + C

[Tool 06] - Copy báo giá đơn giản

Addon

5

ALT + R

[Tool 06] - Hiển thị báo giá tổng hợp hiện tại

Addon

6

ALT + O

[Tool 06] - Mở giao diện cấu hình báo giá dạnh ảnh

Addon

7

ALT + P

[Tool 06] - Xem trước báo giá dạnh ảnh

Addon

8

ALT + A

[Tool 06] - Sao chép báo giá dạnh ảnh

Addon

9

ESC

[Tool 06] - Đóng giao diện Preview và cấu hình

Addon

10

ALT + I

[Tool 06] - Báo giá với Icon

Addon

11

ALT + 1

[Tool 02] - Vào tên KH

Addon

12

ALT + 2

[Tool 02] - Vào tên KH & Mua HL

Addon

13

ALT + 3

[Tool 02] - Vào tên KH & Thanh toán

Addon

14

ALT + H

[Tool 02] - Hiển thị hướng dẫn sử dụng

Addon

15

ALT + D

[Tool 02] - Đăng ký dịch vụ bổ sung

Addon

16

ALT + M

[Tool 03] - Làm mới thông tin hành trình

Addon

17

ALT + B

[Tool 03] - Bỏ qua dịch vụ bổ sung
[Tool 02] - Quay lại bước lựa chọn khung giờ

Addon

18

ALT + T

Nút tiếp tục ở tất cả các tiện ích

Addon + Web

19

ALT + Q

Nút quay lại ở tất cả các tiện ích

Web

20

ALT + L

Nút lưu tạm

Web

21

ALT + H

Nút hoàn thành

Web

22

ALT + P

Nút in

Web

23

ALT + S

Nút bấm quay lại danh sách

Web