[Tool02] - Cấu hình Tool02

     Sau khi đăng ký và đăng nhập thành công hệ thống “Hỗ trợ đặt và quản lý vé” NSD cấu hình trên Website tienichvietnam.vn theo các bước sau (Lưu ý: Tham khảo ảnh hướng dẫn các thông tin khi cấu hình)

Hình . Cấu hình cho Tool 02 – Tự động vào tên KH trên Website hãng

Giải thích cấu hình:

  • Các thông tin cấu hình “Họ và tên”, “Giới tính”, “Email đại lý” sẽ được tự động điền vào trong phần “Thông tin liên hệ” của Website hãng

Hình. Cấu hình “Họ và tên”

Hình. Cấu hình “Email đại lý”

Hình. Cấu hình “Giới tính”

  • Các thông tin cấu hình “Thành phố”, “Địa chỉ”, “Email khách hàng”, “Email đại lý”, “Số điện thoại” sẽ được tự động điền vào phần “Thông tin khách hàng” trên Website hãng.

Hình. Cấu hình “Thành phố”

Hình. Cấu hình “Địa chỉ”

Hình. Cấu hình “Email khách hàng”

Hình. Cấu hình “Số điện thoại”

  • Cấu hình liên quan đến “Cấu trúc tên khách hàng: Tên + Họ (VD: A Nguyễn Văn)” thì sẽ quy định chuỗi đầu vào về họ tên của khách sẽ như thế nào.

Hình. Cấu hình “Cấu trúc tên KH”