[Web quản trị] - Chuyển đổi giữa các gói dịch vụ để phục vụ mục đích gì?

     Hệ thống “Hỗ trợ đặt và quản lý vé” cho phép NSD đăng ký nhiều gói dịch vụ khác nhau, từ cá nhân đến tổ chức. Tùy vào các trường hợp cụ thể thì NSD có thể lựa chọn gói dịch vụ phù hợp và NSD cũng có thể dễ dàng chuyển đổi giữ các gói dịch vụ với nhau.

     Các gói dịch vụ khác nhau sẽ khác các thông tin sau:

  • Thời gian sử dụng dịch vụ
    • Nếu NSD được mời vào một tổ chức nào đó thì thời gian sử dụng của gói này sẽ căn cứ vào gói dịch vụ của tổ chức
  • Thông tin cấu hình của các tool tiện ích: Các gói khách nhau thì thông tin cấu hình sẽ khác nhau
  • Các mẫu mặt vé
  • Ngoài ra nếu là gói tổ chức thì có thêm các chức năng liên quan đến tổ chức

     Chức năng “Quản lý gói dịch vụ” cho phép NSD tra cứu được danh mục các gói dịch vụ đang sử dụng và lựa chọn sử dụng gói dịch vụ mà mình mong muốn.