[Tool08] - Tạo đặt chỗ thủ công trên Website quản trị như thế nào?
  • Bước 1: Truy cập danh mục “Giữ chỗ” hoặc “Hoàn thành” để tạo đặt chỗ
  • Bước 2: Chọn vào Icon  để mở giao diện thêm mới đặt chỗ
  • Bước 3: Thực hiện nhập thông tin theo các bước của hệ thống đưa ra

Bước 3.1 – Thông tin chung về hành trình

Bước 3.2 – Thông tin chi tiết hành trình

Bước 3.3 – Thông tin hành khách

  • Bước 4: Sau khi nhập xong thông tin các bước mà hệ thống đưa ra người dùng có thể chọn nút  để hoàn thành tạo đặt chỗ