[Tool02] - [VJ] - Tôi muốn đăng ký 20kg hành lý cho toàn bộ các khách hàng trong hành trình thì làm thế nào?

     Ngoài việc hỗ trợ vào tên khách hàng thì Tool 02 còn hỗ trợ riêng cho NSD đăng ký dịch vụ bổ sung trên hãng VJ, một câu hỏi đặt ra là tại sau lại chỉ hỗ trợ riêng cho VJ?

     Đó là việc đăng ký dịch vụ bổ sụng trên VJ mất khá nhiều time và dễ nhầm lẫn nên đội ngũ phát triển hệ thống mới xây dựng nên tính năng này. Tính năng "Đăng ký dịch vụ bổ sung" trên VJ cho phép người sử dụng thực hiện các nghiệp vụ sau:

          + Đăng ký kg hành lý cho toàn bộ khách hàng theo chiều đi và chiều về (Nếu có)

               - Đăng ký cùng một số lượng kg hành lý

               - Nếu NDS muốn đăng ký kg hành lý khác nhau theo từng người thì sẽ phải chọn riêng

          + Đăng ký suất ăn cho toàn bộ khách hàng theo chiều đi và chiều về (Nếu có)

               - Đăng ký cùng một loại suất ăn

               - Nếu NDS muốn đăng ký suất ăn khác nhau theo từng người thì sẽ phải chọn riêng

          + Bỏ qua bảo hiểm du lịch