[Tool02] - Chức năng vào tên KH được thực hiện trên những Website hãng và F1 nào?