[Tool02] - Quy tắc nhập các kiểu đối tượng khách hàng

1. ADT

         + Format: [Ho va ten]*[Gioi tinh]

         VD: NGUYEN TRONG TOAN*MR

         + Nhập ở vị trí đầu tiên trong danh sách

         + Trong TH người dùng muốn điền ngày tháng năm sinh của ADT thì nhập thêm chuỗi sau: *ngay_thang_nam_sinh

         VD: NGUYEN TRONG TOAN*MR*24/12/1999

2. CNN

         + Format: [Ho va ten]*[Gioi tinh]*[CNN]

         VD: PHAN DINH PHUNG*MR*CNN

         + Nhập ở ví trí cuối cùng trong danh sách

         + Trong TH người dùng muốn điền ngày tháng năm sinh của CNN thì nhập thêm chuỗi sau: *ngay_thang_nam_sinh

         VD: PHAN DINH PHUNG*MR*CNN*24/12/2015

3. INF

         + Format: [Ho va ten]*[Gioi tinh]*[Ngay sinh (dd/mm/yyyy)]

         VD: NGUYEN KIM DUNG*MR*13/01/2019

         + Nhập ngay sau người lớn đi kèm

4. VD

            ADT: DO THI THANH HUONG*MS

            INF:   NGUYEN BAO VIET*MR*13/06/2018       

            ADT: DO THI THANH HUONG*MS*21/11/1999

            INF:   NGUYEN BAO VIET*MR*13/06/2018

            CNN: NGUYEN KIM LAM ANH*MS*CNN*13/10/2015

            CNN: NGUYEN KIM LAM ANH*MS*CNN

Lưu ý: Với bất kỳ đối tượng nào thì người dùng đều có thể thêm được ngày tháng năm sinh ở cuối đối tượng đó