[Web quản trị] - Tôi muốn mời thành viên bên ngoài vào tổ chức thì làm thế nào?

     Chức năng “Quản lý thành viên tổ chức” được tích hợp với gói dịch vụ “Tổ chức” và chỉ người quản trị tổ chức mới có quyền thực hiện tính năng này. Người quản trị có thể thêm, sửa, xóa hoặc phân quyền cho các thành viên của tổ chức.

     Các thành viên của tổ chức có thể được tạo mới hoặc được mời vào làm thành viên của tổ chức từ tài khoản đã có.

     Từ “Thanh chức năng” NSD chọn chức năng “Quản lý thành viên” để truy cập tính năng

Hình . Giao diện chức năng “Quản lý thành viên”

     Giao diện lúc ban đầu khi người quản trị đăng nhập chỉ thể hiện duy nhất tài khoản của quản trị viên, lúc này quản trị viên sẽ cần phải “Thêm mới” thành viên của tổ chức bằng cách chọn vào nút  ở trên giao diện. Để có thể mời thành viên khác tham gia tổ chức ta chọn tính năng "Mời thành viên tham gia"

     Mời thành viên đã có tài khoản trước đó vào tổ chức để sử dụng những thông tin và chức năng mà tổ chức đang có. Nhập địa chỉ email của thành viên để gửi lời mời, còn người được mời cần truy cập vào email để xác thực tham gia tổ chức.

     Sau khi hoàn thành việc “mời thành viên thì giao diện của chức năng “Quản lý thành viên” sẽ có thêm thông tin của thành viên mới đó:

Lưu ý: Email người được mời tham gia phải tồn tại trong hệ thống và không thuộc tổ chức